What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Aug 27, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Kesäkausi on hiljentänyt sekä puumarkkinoita että hakkuita verrattuna aiempiin kuukausiin sekä edellisvuoteen. Luken mukaan hakkuiden määrä laski noin 20 % edellisvuotisesta kesäkuussa, ja eniten ne vähenivät valtion ja yhtiöiden metsissä. Kokonaishakkuumäärä oli 4,0 Mm³, josta hieman yli 40 % oli tukkipuuta ja loput kuitupuuta. Tämän lisäksi hakattiin 427.000 m³ energiapuuta. Tammi-toukokuun Suomen puuntuontitilastot näyttävät 18 % kasvua edellisvuodesta. Tuontimäärä oli noin 4,6 Mm³, josta 60 % oli kuitupuuta ja yli 30 % haketta. Vain 4 % tuonnista oli tukkipuuta.

UPM suunnittelee Pelloksen vaneritehtaalla tuotannon rajoituksia ja lomautuksia kertovat useat mediat. Syitä tähän sanotaan olevan muun muassa Brexit sekä maailmantalouden epävarmuus, jotka heikentävät havuvanerin kysyntää. Tämän mahdollisesti aiheuttama vähentynyt puuntarve vaikuttaisi eniten tehtaan lähialueilla Itä-Suomessa.

Wood Resources International (WRI) mukaan myrsky- ja hyönteistuhot ovat johtaneet tukkien ylitarjontaan sekä hinnanlaskuun Saksassa. Tukin hinnan kerrotaan laskeneen 13 % verrattuna vuoden takaiseen, jolloin tämän ja lisääntyneen tarjonnan myötä sahat ovat nostaneet tuotantomääriään. Tämä taas on johtanut sahatavaran vientimäärien 10 %:n kasvuun vuodentakaisesta tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Raakapuun kauppamäärä jatkoi laskuaan heinäkuussa sekä edelliskuuhun että edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Heinäkuun ollessa tärkein lomakuukausi, indeksiemme sisältämissä lajeissa kokonaispuukauppamäärä laski yli 40 % kesäkuisesta. Kaikki lajit näyttivät 35-45 %:n laskua edelliskuusta, lukuun ottamatta koivukuitupuuta, jossa lasku oli alle 30%. Verrattuna heinäkuuhun 2018, kokonaiskauppamäärän lasku oli 8 %. Kuitupuun määrä näytti kuitenkin 10 %:n kasvua tukkipuun kauppamäärän jäädessä 25 % heinäkuun 2018 määrän alapuolelle. Erityisesti kuusikuitupuun määrä kasvoi selvästi, 35 %, kun taas kuusitukkipuun määrä laski lähes saman lukeman verran. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo jatkoi edelleen laskuaan pienentyen 26 senttiä, eli 0,44 %, lukemaan 58,19 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 50 senttiä, eli 1,12 %, arvoon 44,20 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi kääntyi taas laskuun vähentyen 34 senttiä, eli 1,87 %, arvoon 17,88 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat jatkoivat heikentymistään heinäkuussa, kun suurin osa raportoiduista datasta näytti laskua. Heinäkuun dataan perustuen PIX Sawn Timber Pine FAS Finland indeksi putosi 5,21 euroa, eli 2,89 %, lukemaan 175,09 EUR/m³. PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland laski myös, 4,61 euroa eli 2,40 %, arvoon 187,30 EUR/m³. Verrattuna tammikuun dataan indeksit ovat laskeneet 9 % männyllä ja 5 % kuusella.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.