What is FOEX Indexes?

FOEX Indexes Ltd is an independent company providing audited, trade-mark registered pulp, paper, recovered paper and wood based biomass price indices.

Feb 26, 2019

Market Comments

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat

Copyright© FOEX Indexes Ltd.

PIX Suomen puunhinnat ja PIX sahatavaran vientihinnat – Useat tilastot näyttävät vuoden 2018 olleen tuotantomäärien kannalta melko hyvä metsäteollisuussektorille. Metsäteollisuus ry:n mukaan kaikissa päätuoteryhmissä paitsi vanerissa oli kasvua verrattuna edellisvuoteen. Sahatavaran sekä paperin tuotanto oli noin 1 %:n suurempi kuin vuotta aiemmin, kun taas sellun ja kartongin tuotanto näytti merkittävää yli 5 %:n kasvua. Luken alustavat teollisuuspuun hakkuumäärätilastot näyttävät vuoden 2018 kokonaishakkuiden nousseen ennätykselliseen 67,2 miljoonaan m³:iin. Tämä on 4 miljoonaa m³ suurempi kuin vuonna 2017, joka oli myös ennätysvuosi. Hakkuista 57 %  oli kuitupuuta ja 43 % tukkipuuta.

Sahateollisuus ry:n Wood from Finland -konferenssissa sahatavaramarkkinoita tarkasteltiin useista näkökulmista. Viimeisimpiä tilastoja Suomen sahatavaraviennistä arvioitiin ja kuultiin myös ennusteita tulevaisuuden kehityksestä. Suomen sahatavaran vienti Kiinaan kasvoi selvästi vuonna 2017 mutta tahti ei jatkunut enää 2018 ja vienti laski 40 % sekä männyllä että kuusella. Kokonaisvientimäärät laskivat kuusisahatavaralla 14 % edellisvuodesta mutta mäntysahatavaran vientimäärä pysyi samalla tasolla, erityisesti Algeriaan kasvaneen viennin ansiosta. Ennuste vuoden 2019 kokonaisvientimäärille on suurin piirtein sama kuin vuonna 2018.

Raakapuun kauppamäärät laskivat tammikuussa edelliskuusta mutta kasvoivat vuodentakaisesta, ilmenee Metsäteollisuus ry:n kokoamasta puukauppatilastosta. Indeksien sisältämissä lajeissa kokonaispuukauppamäärät laskivat 5 % joulukuusta mutta kasvoivat 8 % verrattuna tammikuuhun 2018. Edellisvuoteen verrattuna tammikuun puukauppamäärät nousivat kaikissa tavaralajeissa, suurin kasvu oli mäntytukeissa ja -kuitupuussa. Sekä tukki- että kuitupuun määrät kasvoivat keskimäärin noin 8 %, pienin kasvu oli kuusikuidulla, vain 1 %. Verrattuna joulukuuhun määrät laskivat havutukeissa noin 10-15 %, kun taas koivutukin määrä kasvoi hieman. Kuusikuitupuu saavutti korkeimman, yli 20 %:n kasvun. Eri puutavaralajien hinnat olivat pääosin laskussa. PIX Suomen Havutukki ‑indeksiarvo laski 2,35 euroa vastaten 3,63 %:a, arvoon 62,32 EUR/m³. PIX Suomen Koivutukki ‑indeksi laski 1,73 euroa, eli 3,66 %, arvoon 45,53 EUR/m³. PIX Suomen Kuitupuun hintaindeksi jatkoi myös laskuaan, tosin vähemmän kuin tukkipuun indeksit, heikentyen 6 senttiä, eli 0,33 %, arvoon 17,98 EUR/m³.

Sahatavaran vientihinnat ovat jatkaneet laskuaan. Tammikuun dataan pohjautuen, PIX Sawn Timber Pine FAS Finland heikentyi 9,75 EUR/m³, eli 4,80 %, arvoon 193,17 EUR/m³ ja PIX Sawn Timber Spruce FAS Finland puolestaan 5,62 EUR/m³, eli 2,77 %, arvoon 197,40 EUR/m³.

Huom. mäntysahatavaran alaindeksien painotus päivitettiin tässä kuussa, mikä vaikutti osaltaan pääindeksin näyttämään laskuun. Käytettäessä edellisiä indeksipainoja, muutos olisi ollut vähemmän, noin 3 euroa, eli 1,5 %.

PIX Suomen puunhintaindeksit perustuvat Metsäteollisuus ry:n toimittamiin kuukausittaisiin puukauppatietoihin, joista FOEX tuottaa 3 kuukauden liukuvaan, määräpainotettuun keskiarvoon (ylimpien ja alimpien ääriarvojen poistamisen jälkeen) perustuvat hintaindeksit. PIX sahatavaran vientihintaindeksit perustuvat tällä hetkellä suomalaisten vientisahojen hintaraportointiin. Indeksit lasketaan vakiopainoilla kuudelle sahatavaralaadulle, jotka painotetaan erikseen yritysten raportoimilla määrillä.